• Din bedrift kan få støtte til utvikling av virksomheten og kompetanseøkning for medarbeidere!
 • Du kan få bistand til å rekruttere nødvendig arbeidskraft og få dem raskt i gang som velfungerende medarbeidere.
 • Du kan få dekt 80% av alle kostnader til deltakelse i opplæringen, dvs. kursavgift, reise, opphold og lønnskostnaden for medgått tid.
 • Beverage Academy har utformet en opplæringspakke som oppfyller kriteriene for å motta støtten.
 • Målet for opplæringen er å legge grunnlag for produktivitet, effektivitet og fagforståelse innen drikkevarer og skjenking.
 • Viktigste kriterium for bedriften er at dere har hatt lavere omsetning i tiden med korona.
 • Her får du en orientering om opplæringsprosjektet og veiledning til å søke om støtten.

Situasjonsbeskrivelse
Norske myndigheter ønsker en omstilling til bedre effektivitet og lønnsomhet innenfor bærekraftige rammer for serveringsbransjen. Til dette er det avsatt en pott på 850 millioner kroner. Et viktig virkemiddel i omstillingen er opplæring og kompetanseutvikling for personalet. Her kan du lese mer om omstillingsmidlene:
850 millioner kroner til restart av event- serverings- og reiselivsnæringene
 
Samtidig med dette gjenåpnes den norske utelivsbransjen, og er i en kritisk fase med stor mangel på kvalifisert personell. Mange erfarne medarbeidere har funnet seg andre yrker, og behovet var kritisk allerede før Covid pandemien. Bransjen må derfor i løpet av kort tid klargjøre et stort antall medarbeidere med den kompetansen som kreves for å fungere i service. Med hardt prøvet økonomi er mulighetene små, og risikoen er stor for et utilbørlig press på gjenværende medarbeidere. Bransjen trenger en løsning som dekker det kortsiktige behovet, og samtidig legger et langsiktig grunnlag for høyere kompetansenivå, effektivitet og lønnsomhet.

Løsningen
Beverage Academy er en offentlig godkjent fagskole med over 10 års erfaring i korte, yrkesrettede utdanninger innen drikkevarer og service som kombinerer nettbasert undervisning med praktiske samlinger.
 
Skolen har, for dette prosjektet, formet en komprimert utdanning som skal få din nye kollega opp å gå som en dyktig og produktiv medarbeider. Kurset inneholder grunndelen i hver av de eksisterende sommelier-utdanningene innen vin, øl og brennevin. I tillegg har vi satt et ekstra fokus på service og forretningsforståelse for serveringsbedrifter. Kursets navn er:

Beverage Certificate
Teoridelen er spesielt tilrettelagt på nett, med forelesninger på web-tv og interaktive øvingsoppgaver, og kan igangsettes umiddelbart etter tiltredelse for din nye medarbeider.
 
Praktisk del – Samtidig som man starter på teorien, kan man melde seg opp til deltakelse i den avsluttende 1 ukes samlingen.

Opplæringens innhold
Studieløpet er stipulert til 6 uker, hvorav 5 uker på deltid (fleksible nettstudier), og 1 uke på full tid (samling), og omfatter:
 • Nettstudier med utdrag fra utdanningene Sommelier, Ølkelner og Brennevin Sommelier. Omfang tilsvarende 1/4 av NOKUT-godkjent fagskoleutdanning.
 • 1 ukes intensivsamling, som omfatter:
  • Servitørtrening med kvalifisert sommelierlærer
  • Bartendertrening med kvalifisert bartenderlærer
  • Servicekurs
  • Effektivisering
  • Lønnsomhetsvurderinger og mersalg
  • Materialutnyttelse og svinnreduksjon
  • Lover og regler
  • Smittevern
  • Profesjonell smaking av vin, øl og brennevin
  • Digitale hjelpemidler for serveringsbransjen
  • Grønn omstilling og miljøsertifisering
  • Kortreiste produkter og klimaavtrykk – norske råvarer
  • 2 timers eksamen av teoretisk lærestoff fra nettdelen

Veiledning for søknad til Innovasjon Norge
Hver serveringsbedrift kan søke støtte fra Innovasjon Norge, der det viktigste kravet er at bedriften har hatt redusert omsetning under korona. Dokumentasjon for dette har de fleste allerede laget i forbindelse med kompensasjonsordningen for næringslivet.
 
Beverage Academy har laget en søknadsveileder som bedriften kan følge, og vi stiller i tillegg med personlig veiledning ved henvendelse til vår mailadresse for søknadshjelp.
 
SØKNADSVEILEDER
 
Vi anbefaler bedriften å utnevne en person i styret som fyller ut søknaden og følger opp.
 
Siste frist for søknad til Innovasjon Norge er 30. september 2021.

Hvordan får bedriften dekket kostnadene?
Pris for deltakelsen pr student er kr 24.900,- som betales når din bedrift har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge. Bedriften vet da hvor mye de får dekt, og det vil være inntil 80% av kostnadene.
 
Vi har også satt opp en pakke av gode og effektive verktøy for bruk i restaurant og bar. Deltakerne vil få opplæring i bruk av dette utstyret på samlingen. Pakken vil komme på kr 3.000,- i tillegg til studieavgiften, og leveres bedriften direkte fra prosjektets partner.
 
Bedriften kan også søke om støtte til reise, opphold og lønn til de ansatte for medgått arbeidstid til prosjektet.
 
Alle kostnadene føres som et prosjektregnskap med tilhørende bilag som dokumentasjon, som du sender inn i etterkant og får dekket i tråd med det tilsagnet du har fått.

Bistand til rekruttering
Hvis du ønsker å rekruttere ansatte og gi dem startopplæring via KOM UT ‘21 prosjektet, kan du få tips og info angående rekruttering fra vår kontaktperson i NHO:
 
Henrik Hamborg
Politisk rådgiver utdanning og kompetanse
Tlf: 416 93 547

henrik.hamborg@nhoreiseliv.no
 
Dersom din bedrift mangler kvalifisert personell, oppfordrer vi deg til å benytte denne anledningen til å få en ny og uerfaren medarbeider raskt i gang til å fungere i service.

Kontaktpersoner KOM UT ‘21 prosjektet
Steinar Jensen
Prosjektleder/lærer:
Tlf: 990 04 047

steinar@beverageacademy.no
 
Kai Wahl
Daglig leder Beverage Academy:
Tlf: 951 38 829

kai@beverageacademy.no  

Strever du med søknaden til Innovasjon Norge?
Vi har opprettet en egen postkasse for forespørsler angående søknaden. Ved henvendelse her vil du bli kontaktet av prosjektets ekspert på slike søknader:
komut@beverageacademy.no